Akadálymentes változat
Tájékoztató a szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló rendelet módosításáról


Tisztelt Lakosok!


Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. január 18. napján megtartott képviselő-testületi ülésén a szociális célú tűzifa pályázat megvalósítására a szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló 10/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosította:

 

A rendelet alapján az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére – akiknek lakása részben vagy egészben fával fűthető – természetben nyújtott támogatásként tűzifát biztosít.


Támogatás szempontjából szociálisan rászorult az a személy, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 150 000,- Ft/fő, egyszemélyes háztartás esetében a 180.000,- Ft összeget. A kérelemhez csatolni kell a közeli hozzátartozók – 2018 decemberi - jövedelmének hitelt érdemlő igazolását, tekintet nélkül azok állandó vagy tartózkodási helyére.


Elsősorban annak nyújt támogatást, akinek családjában a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.


A jogosultak között előnyt élvez

a) aktív korúak ellátásában vagy

b) időskorúak járadékában, vagy

c) lakhatási települési támogatásban részesül, vagy

d) nyugellátásban

részesülők, először az ő igényeiket kell kielégíteni a meglévő tűzifa mennyiség erejéig, azután az időrendben előbb benyújtott jogosultak sorrendjében.


A támogatás iránti kérelmeket 2019. január 24-től - 2019. január 31-ig lehet benyújtani a Papi Közös Önkormányzati Hivatalban az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.


Pap, 2019. január 19.

Tisztelettel:Czérna Gábor

polgármester
Főoldal